З українських бібліотек вилучать російські пропагандистські книжки

Мі­ніс­терс­тво куль­ту­ри та ін­форма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни пра­цює над ви­лу­чен­ням про­па­ган­дистсь­кої ро­сій­ської лі­те­ра­ту­ри з ук­ра­їнсь­ких біб­лі­отеч­них фон­дів, щоб за­міс­ти­ти її якіс­ною ук­ра­їно­мов­ною лі­те­ра­ту­рою й кни­га­ми ук­ра­їнсь­ких ви­дав­ництв. Це від­бу­деть­ся на ос­но­ві від­по­від­них ме­то­дич­них ре­ко­мен­да­цій, які нап­ра­цю­ва­ла та схва­ли­ла Ра­да з пи­тань роз­витку біб­лі­отеч­ної спра­ви при МКІП. До скла­ду Ра­ди вхо­дять про­від­ні фа­хів­ці біб­лі­отеч­ної спра­ви з усіх ку­точ­ків Ук­ра­їни. Про це й­деться на сай­ті ві­домс­тва.

— Про­па­ган­да — це не­без­печна зброя. Сьогод­ні ро­сій­ська брех­ня от­ру­ює все нав­кру­ги. Ма­ємо всі­ма спо­со­ба­ми бо­ро­тись із цим яви­щем. На­ра­зі Мі­ніс­терс­тво виз­на­чи­ло чіт­кі кри­те­рії, за яки­ми ро­сій­ська лі­те­ра­ту­ра бу­де ви­лу­че­на з ук­ра­їнсь­ких біб­лі­отеч­них фон­дів. Ми під­хо­ди­мо до цього пи­тан­ня ре­тель­но і ви­ва­же­но. Спо­ді­ва­ємось, що все це по­зи­тив­но впли­не на роз­ви­ток ук­ра­їнсь­ко­го кни­го­ви­дав­ниц­тва, — заз­на­чи­ла Ла­ри­са Пе­та­сюк, зас­тупни­ця мі­ніс­тра куль­ту­ри та ін­форма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни.

Пер­шо­чер­го­во і як­най­швид­ше пот­ре­бу­ють ви­лу­чен­ня ви­дан­ня:

  • зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;
    які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
  • містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
  • глорифікують осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, представників збройних формувань рф, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», “ввічливі військові люди”;
  • видавництв, а також авторів, до яких були застосовані обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
  • автори яких публічно підтримали агресію проти України, інформація про що міститься у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Біб­лі­оте­кам ре­ко­мен­ду­єть­ся ство­ри­ти до­рад­чі ор­га­ни, які зок­ре­ма, на­да­ва­ти­муть ре­ко­мен­да­ції що­до ак­ту­алі­за­ції біб­лі­отеч­них фон­дів в умо­вах зброй­ної аг­ре­сії ро­сій­ської фе­де­ра­ції про­ти Ук­ра­їни.

Підписуйтеся на наш Telegram – “LEMBERG NEWS” .

Цей допис уже прочитано 42 разів!

Поділитись цим у соцмережах!
%d bloggers like this: